Archiwum Zarządu

Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 2012-2016


• Kazimierz Falkowski Prezes

• Tomasz Urbański Z-ca Prezesa

• Jolanta Wiśniewska Skarbnik, Sekretarz

• Maciej Wiącek Członek

• Jerzy Maszenda Opieka nad witryną internetową


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 2007-2011


• Kazimierz Falkowski Prezes

• Andrzej Jaroński Skarbnik

• Adam Amrozy Sekretarz

• Grzegorz Górecki Członek

• Maryla Zdrojewska Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 2003-2007


• Kazimierz Falkowski Prezes

• Tomasz Brzuski Z-ca Prezesa

• Andrzej Jaroński Skarbnik

• Adam Amrozy Sekretarz

• Jerzy Manecki Członek

• Grzegorz Narkiewicz Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1999-2002


• Piotr Nowicki Prezes

• Kazimierz Falkowski Z-ca Prezesa

• Barbara Ostrowska Skarbnik

• Andrzej Zakrocki Sekretarz

• Lech Warwocki Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1994-1998


• Zdzisław Komadowski Prezes

• Adam Cybulski Z-ca Prezesa

• Barbara Ostrowska Skarbnik

• Kazimierz Falkowski Sekretarz

• Leszek Pęcherzewski Członek

• Lech Warwocki Członek

• Maciej Wiącek Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1993-1997


• Adam Cybulski Prezes

• Jacek Iwański Z-ca Prezesa

• Jerzy Manecki Sekretarz

• Leszek Dzieńkowski Członek

• Zbigniew Gralewski Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1988-1992


• Janusz Kołakowski Prezes

• Ryszard Borzuchowski Z-ca Prezesa

• Krzysztof Fleming Z-ca Prezesa

• Albin Małkiewicz Sekretarz

• Jerzy Manecki Członek

• Krzysztof Mączewski Członek

Uwaga! W 1990 Janusz Kołakowski zrezygnował a jego obowiązki do końca kadencji pełnił Krzysztof Fleming


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1984-1987


• Krzysztof Fleming Prezes

• Bolesław Krzewski Sekretarz

• Wiesław Andryszczak Członek

• Ryszard Borzuchowski Członek

• Adam Cybulski Członek

• Andrzej Kwasiborski Członek

• Albin Małkiewicz Członek


Płocki Związek Brydż Sportowego

Skład Zarządu OZBS 1982-1984


• Wiesław Stańko Prezes

• Albin Małkiewicz Sekretarz

• Zdzisław Komadowski Członek

• Jerzy Manecki Członek

• Jan Pajor Członek

• Grzegorz Zgorzelski Członek

Uwaga! W 1984 Wiesław Stańko zrezygnował i wybrano nowy Zarząd


Zebrania Zarządu OZBS Płock kadencji 2007 – 2011

DRUGIE ZEBRANIE ZARZĄDU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 

Pierwszą część spotkania poświęcono ocenie realizacji zadań wyznaczonych na pierwszym posiedzeniu. Drugą sprawom bieżącym.

 • 1. I tak sprawa nadania naszej organizacji statusu Organizacji Pożytku Publicznego, który pomógłby nam zdobywać środki na cele statutowe Okręgu nie posunęła się do przodu w sposób zadowalający. W związku z powyższym Kazimierz Falkowski do końca tygodnia zdobędzie brakujące informacje i przekaże do dalszej realizacji Maryli Zdrojewskiej.
 • 2. Kazimierz Falkowski wspólnie z Andrzejem Jarońskim przygotują do końca listopada preliminarz wydatków oraz wniosek o dofinansowanie do Urzędu Miasta Płocka.
 • 3. Zarząd przyjął do wiadomości oświadczenie Adama Amrozego, że do końca tego roku nie będzie w stanie angażować się w sprawy Związku.
 • 4. Na posiedzeniu dyskutowano także sprawę dyscypliny na turniejach w MSM Płock. Odnotowano kolejne incydenty powodujące, mówiąc bardzo delikatnie, obniżenie komfortu gry.
 • 5. Zarząd, po dyskusji doszedł do wniosku, że obecnie nie ma warunków na to, by każdy turniej był prowadzony przez niegrającego sędziego, choćby z powodu braku kwalifikowanych sędziów. Padła propozycja stworzenia „praktycznej ścieżki” zdobywania uprawnień sędziowskich. Projekt uchwały w tej sprawie przygotuje na następne posiedzenie Grzegorz Górecki.
 • 6. Zarząd podtrzymał pomysł, podjęty na pierwszym posiedzeniu, polegający na tym że od października turnieje KMP (drugi poniedziałek miesiąca) oraz „barometry” (organizowane w czwarte poniedziałki miesiąca) będą rozgrywane obligatoryjnie z nie grającym sędzią.
 • 7. W sprawie Ligi Okręgowej w mocy pozostają poprzednie ustalenia, że przed końcem listopada należy zebrać składki i zakończyć okres organizacji ligi. Wiele wskazuje na to, że do rozgrywek przystąpi drużyna z Sierpca, niepewny jest start drużyny z Bielska, prawdopodobnie w tym roku ponownie będziemy mieli zaszczyt gościć drużyny z Domu Technika. W ciągu najbliższego miesiąca prosimy o kojarzenie się zawodników do gry w naszej lidze. Jest wolą zarządu utrzymać opłaty startowe na poziomie zeszłorocznych – minimalnych, a więc: 120 zł od drużyny + 90 zł od zawodnika. Zwycięzca Płockiej Ligi Okręgowej będzie walczył ze zwycięzcą Okręgu Ciechanowskiego bezpośrednio o wejście do III ligi mazowieckiej, mając jeszcze dodatkowe szanse w rozgrywkach barażowych. Na wszelkie pytania w tej sprawie postara się odpowiedzieć G.Górecki, tel.kom. 609-927-169, email: greggorecki(at)poczta.onet.pl nick BBO gregg1012PIERWSZE ZEBRANIE ZARZĄDU 23 MAJA 2007Pierwszą część spotkania poświęcono rozdzieleniu zadań pomiędzy członków Zarządu. Drugą sprawom bieżącym.
 • 1. I tak na wniosek Prezesa, Maryla Zdrojewska będzie współpracować z Urzędem Miasta Płocka oraz wykona niezbędne czynności konieczne do nadania naszej organizacji statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten pomógłby nam zdobywać środki na cele statutowe Okręgu.
 • 2. Zadaniem Grzegorza Góreckiego będzie przygotowanie Regulaminu i przeprowadzenie rozgrywek Ligi Okręgowej. Wg ustaleń z posiedzenia zarządu przed końcem września należy zebrać składki i zakończyć okres organizacji ligi.
 • 3. Andrzej Jaroński, jak poprzednio, będzie dysponował naszymi środkami finansowymi jako skarbnik.
 • 4. Adam Amrozy otrzymał zadanie zdobycia umiejętności prowadzenia turniejów, a od nowego sezonu, przy wsparciu Zarządu, przygotowanie wdrożenia nie grającej obsługi sędziowskiej turniejów poniedziałkowych. Ponadto będzie się opiekował internetową stroną Okręgu.
 • 5. Zadaniem Prezesa, Kazimierza Falkowskiego będzie organizacja dwóch dużych turniejów Okręgowych, a także nadzór oraz współdziałanie ze wszystkimi członkami zarządu.
 • 6. Uzgodniono, że jeszcze w bieżącym sezonie, 18.czerwca rozegrany zostanie pierwszy „barometr”. Odpowiedzialnym za organizację turnieju będzie G.Górecki;
 • 7. 25.czerwca rozegramy Turniej Indywidualny;
 • 8. Zarząd opowiedział się za podniesieniem poziomu dyscypliny w Turniejach Lokalnych, które są przecież wizytówką naszej organizacji, a jednoznaczne wskazówki w tej sprawie padły podczas ostatniego Zjazdu OZBS. Ostatecznie nie rozstrzygnięto jeszcze sprawy niegrającego sędziego, ustalono jednak, że KMP powinny być rozgrywane już teraz z nie grającym sędzią. Decyzja w sprawie innych poniedziałkowych turniejów zapadnie już po wakacjach;
 • 9. Zaproponowano wpisywanie na naszą stronę internetową wyników rozgrywek naszych Przyjaciół z Domu Technika;
WYJĄTKI ZE STATUTU OZBS W PŁOCKU
Stowarzyszenie nosi nazwę OKRĘGOWY ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W PŁOCKU w skrócie OZBS W PŁOCKU i zrzesza na zasadzie dobrowolności zawodników i sympatyków brydża sportowego.Celem działania OZBS jest rozwój i popularyzaja brydża sportowego na terenie jego działania. Członkiem OZBS może być każda ososba grająca w brydża lub jego sympatyk.

Władzami OZBS są: Walne Zebranie Delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

ZJAZD OZBS PŁOCK, KWIECIEŃ 2007
Fotorelacja >>>

Dwudziestego kwietnia 2007 o godz 17 w sali MSM przy ulicy Gierzyńskiego odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy stowarzyszenia Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Płocku. Zjazd, bardzo sprawnie, prowadził Jerzy Manecki. Najpierw obszerne sprawozdanie, w imieniu ustępującego Zarządu, złożył prezes Kazimierz Falkowski. Następnie w imieniu Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący, Bolesław Krzewski odczytał, pozytywne dla finansów Zarządu, sprawozdanie. Następnie odbyły się wybory Zarządu na nową, czteroletnią kadencję. Najpierw został wybrany Prezes. Ponownie wybrano (przez aklamację, przy jednym wstrzymującym się głosie) dotychczasowego prezesa Kazimierza Falkowskiego. Następnie przystąpiono do wyboru zarządu. Zjazd przegłosował pięcioosobowy jego skład. Zjazd wybierał więc jeszcze czterech członków zarządu. Zgłoszono siedmioro kandydatów: Adama Amrozego, Renatę Gawrońską, Ireneusza Głowackiego, Grzegorza Góreckiego, Andrzeja Jarońskiego, Jerzego Maneckiego oraz Marylę Zdrojewską. Największą ilość głosów otrzymali oraz zostali wybrani do Zarządu: Adam Amrozy, Grzegorz Górecki, Andrzej Jaroński i Maryla Zdrojewska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ryszarda Bogdańska, Bolesław Krzewski i Andrzej Zakrocki. Gratulujemy nowym władzom i życzymy sukcesów!

Zjazd podjął szereg uchwał, których realizacja będzie zadaniem nowego Zarządu Okręgowego Związku Brydża Sportowego. Jednak czy wszystkie zostaną zrealizowane zależy nie tylko od Zarządu, ale od wszystkich członków stowarzyszenia. Bowiem podczas dyskusji zgodzono się, że pomyślnośc i rozwój stowarzyszenia zależy od wszystkich jego członków. Pan prezes K.Falkowski gorąco apelował o pomoc w tworzeniu atmosfery i promowaniu naszej dyscypliny sportu. Uchwały Zjazdu przewidywały wprowadzenie niegrających sędziów podczas turniejów, organizowanie turniejów typu barometr oraz podjęcie starań o zdobycie na potrzeby Okręgu pierniczków oraz maszyny do powielania kart. Troche czasu zabrała dyskusja o przyciągnięciu do brydża sportowego środowiska związanego z Domem Technika. Na razie sprawa została otwarta, przy czym ze strony OZBS Płock pozostaje aktualne zaproszenie do wspólnej działalności, a środowisko Domu Technika nie wyklucza dalszej, ściślejszej współpracy. Jest więc co robić przez następne cztery lata. Miejmy nadzieję, że w czasie następnej kadencji zdarzy się wiele dobrego dla stowarzyszenia i brydżystów. Że organizowane wzorowo imprezy przyciągną do brydża nowych sympatyków. Że uda się zorganizować systematyczne szkolenie młodzieży. Słowem, że będzie okazja aby wyróżnić działaczy, tak jak to nastąpiło podczas omawianego Zjazdu. Bowiem za zasługi w upowszechnianiu brydża sportowego prezes K.Falkowski wyróżnił i odznaczył następujących działaczy i zawodników: Lucjan Zarzycki, Tomasz Brzuski, Lech Chodkowski, Jerzy Manecki, Grzegorz Górecki i Jarosław Szczygieł. Na koniec, dla chętnych 10 par, w miłej atmosferze rozegrano krótki, 18-rozdaniowy turniej par, o Puchar nowego (a jednocześnie starego!) Prezesa OZBS Płock. Wyniki w dziale TURNIEJE.

ZARZĄD OZBS PŁOCK kadencji 2007 – 2011
Walne Zgromadzenie Delegatów z dnia 21.04.2007 wybrało Zarząd, który ukonstytuował się w składzie:

 • Kazimierz Falkowski – prezes Zarządu
 • Andrzej Jaroński – skarbnik
 • Adam Amrozy – sekretarz
 • Maryla Zdrojewska – członek Zarządu (sprawy finansowe)
 • Grzegorz Górecki – członek Zarządu (sprawy sportowe)


Go to Top