Zarząd kadencji 2016 – 2020

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Okręgowego Związku Brydża Sportowego W Płocku 12.06.2016 r.

W dniu 12 czerwca 2016 roku w budynku MSM przy ulicy Gierzyńskiego 17 w Płocku odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Płocku.

Zgodnie z zaproponowanym wstępnie porządkiem obrad o godz. 10.00 w pierwszym terminie rozpoczął zebranie przywitaniem ustępujący prezes Kazimierz Falkowski, który zaproponował wybór prowadzącego zebranie i protokolanta. Na prowadzącego zgłosił się Maciek Wiącek i zaproponował na protokolanta Jolę Wiśniewską, która wyraziła zgodę na propozycję, Zebrani członkowie w jednogłośnym głosowaniu zatwierdzili proponowane kandydatury.

Prowadzący zebranie Maciek Wiącek na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum, na 114 osób zrzeszonych w OZBS jest 35 Płocczan, pozostali mieszkają na terenie działania stowarzyszenia w części zachodnio – północnej Mazowsza Warszawa, Milanówek, Sochaczew Bielsk i Sierpc, przysłali tylko na zebranie przedstawicieli swoich drużyn. Zgodnie z listą obecności w zebraniu udział wzięło 39 członków i 2 gości bez prawa głosu. W obecnych warunkach uzyskanie quorum na zebraniu byłoby technicznie nie możliwe, wobec czego prowadzący zgłosił rozpoczęcie zebrania i przeprowadzenie wyborów w drugim terminie o godz. 10.15 w obecności przybyłych członków zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad;

  Porządek obrad był następujący:

 1. Wystąpienie sprawozdawcze ustępującego Zarządu
 2. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór prezesa na nową kadencję.
 4. Wybory członków Zarządu nowej kadencji.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i wolne wnioski

Ad. 1
W pierwszej kolejności zabrał głos ustępujący prezes Kazimierz Falkowski.W swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu zarządowi za współpracę i przedstawił wszystkie swoje wysiłki stanowiące obietnicę wyborczą upływającej kadencji, zakupu nowoczesnego sprzętu elektronicznego do prowadzenia turniejów, zmierzającego do rozwoju Okręgu i podniesienia atrakcyjności naszych zawodów, zakończonych na nasze potrzeby powodzeniem Podkreślił trudności w zdobywaniu środków finansowych ze źródeł publicznych. Podkreślił że wszystkie zakupy możliwe były dzięki sponsorom Płockich firm oraz wpłatom 1% podatku dzięki staraniom o podatników wszystkich członków naszego stowarzyszenia oraz ich wpłatom na konto WZBS na rzecz OZBS Płock.

Po wystąpieniu prezesa Jerzy Maszenda, osoba zajmująca się dotychczas zagadnieniami informatycznymi i prowadzeniem strony internetowej OZBS Płock, krótko przedstawił najważniejsze sukcesy sportowe odnoszone przez płockich graczy w różnego typu zawodach: międzynarodowych i krajowych, turniejach par, teamów, indywidualnych jak również w zawodach ligowych różnych szczebli Drużynowych Mistrzostw Polski.

Następnie skarbnik Jolanta Wiśniewska szczegółowo i starannie przedstawiła stan finansów Okręgu na przestrzeni ostatnich czterech lat. Rok po roku opisywała wpływy, wydatki i saldo konta organizacji.

Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną w imieniu której przedstawił opinię przewodniczący Lech Łuniewski stwierdzając, że środki finansowe były wydatkowane w sposób gospodarny, a ustępujący Zarząd otrzymał w jawnym głosowaniu absolutorium.

Ad. 2
Po tych wystąpieniach przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej do której zostały zaproponowane 3 kandydatury z sali Karol Sawicki, Jarosław Szczygieł, Jerzy Manecki, której wybór został zatwierdzony w głosowaniu jawnym delegatów. Komisja wybrała z pośród siebie przewodniczącego Jarosława Szczygła.

Ad. 3
W następnym punkcie programu przystąpiono do wyboru Prezesa OZBS. Maciej Wiącek wyrażając swoją pozytywną opinię o dotychczasowej pracy prezesa zaproponował, aby na nową kadencję pozostał dotychczasowy prezes Kazimierz Falkowski. Taką samą opinię wyraził Bolesław Krzewski i zaproponował głosowanie jawne na co wszyscy wyrazili zgodę. W odpowiedzi na tę propozycję, Kazimierz Falkowski zgodził się kandydować i kontynuować swoją dotychczasową pracę na rzecz stowarzyszenia. Podczas głosowania otrzymał 38 głosów przy 1 wstrzymującym się.
Prezesem na nową kadencję został wybrany ponownie Kazimierz Falkowski.

Ad. 4
Po wyborze prezesa przystąpiono do zgłaszania kandydatur w wyborach na członków zarządu nowej kadencji.
Prezes Kazimierz Falkowski wyjaśnił że członków Zarządu czeka społeczna i ciężka praca niejednokrotnie bez okazania wdzięczności i należy się zastanowić nad propozycją kandydowania. Ponadto wyraził zadowolenie z pracy informatycznej Jerzego Maszendy którego zaproponował do zarządu w związku z edycją strony internetowej związku. Jerzy Maszenda wyraził zgodę.

Bolesław Krzewski zaproponował aby dotychczasowy skład zarządu pozostał na następną kadencję uzupełniając Zarząd za nieobecnego Tomasza Urbańskiego. Członkowie starego ustępującego Zarządu, Jola Wiśniewska i Maciek Wiącek wyrazili zgodę na ponowne kandydowanie. Z sali zostali zaproponowani Grzegorz Górecki organizator brydża Sierpeckiego oraz Adam Amrozy doświadczony w pracy zarządu 2007-11. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. Z powodu braku następnych chętnych do Zarządu zakończono zbieranie kandydatur i przyjęto propozycję głosowania jawnego wszystkich zgłoszonych kandydatur. Propozycja została przegłosowana 34 głosami za przy 5 wstrzymujących się.
Nowymi członkami Zarządu wybrani zostali:

 • Jolanta Wiśniewska
 • Adam Amrozy,
 • Grzegorz Górecki
 • Jerzy Maszenda
 • Maciej Wiącek

Ad. 5
Przystąpiono do wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano n/w kandydatów Bolesław Krzewski, Leszek Łuniewski, Piotr Nowicki, którzy wyrazili zgodę wobec powyższego propozycja została przegłosowana jednogłośnie w głosowaniu jawnym 36 głosów za przy 3 wstrzymujących się.

Ad. 6
Po oficjalnych wyborach przystąpiono do dyskusji i wolnych wniosków:

Kolejno głos zabrał Grzegorz Górecki sędzia brydżowy z Sierpca na temat organizacji cyklicznych turniejów ziemi płocko-ciechanowskiej, imprez sportowych cieszących się dużą frekwencją zawodników przybywających również z odległych miejscowości

Zrezygnowano z rozgrywania Korespondencyjnych Mistrzostw Polski na rzecz organizowania w każdy drugi wtorek miesiąca turniejów z rozkładami przynależnymi na wtorek.

Rozważano zmianę lokalizacji odbywania się turniejów ze względu na wysokie koszty korzystania z sali oraz dużą odległość od centrum miasta

Dyskutowano o możliwości pozyskania 1% podatku jako o znaczącej kwocie dla OZBS PŁOCK,

Złożono wyrazy podziękowania Jarosławowi Szczygłowi za sponsorowanie w znacznym stopniu rozgrywek I ligi oraz przekazanie 1% dla OZBS Płock

Zaproponowano połączenie 2 środowisk brydżowych (OZBS Płock i Dom Technika), co spotkało się z dezaprobatą przedstawicieli Domu Technika,

Jerzy Manecki podał do informacji możliwość uczestniczenia w rozgrywkach brydżowych odbywających się w Domu Nauczyciela w ramach programu 60+ (brydż dla sześćdziesięciolatków w całej Polsce.

Na tym zebranie zakończono.Go to Top