Zarząd kadencji 2012 – 2016

Zebranie członków zarządu OZBS Płock 17.01.2012 r.

 

W dniu 17 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie członków zarządu OZBS Płock w składzie:

 • Kazimierz Falkowski
 • Jerzy Maszenda
 • Jolanta Wiśniewska
 • Tomasz Urbański
 • Maciej Wiącek

Członkowie zarządu przyjęli zaproponowane przez prezesa funkcje dla poszczególnych osób wobec czego zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Tomasz Urbański z-ca Prezesa OZBS Płock, sprawy sportowe
 2. Jolanta Wiśniewska skarbnik, sekretarz OZBS Płock
 3. Maciej Wiącek promocja oraz kontakty z urzędami i mediami.
 4. Jerzy Maszenda zagadnienia informatyczne

Na zebraniu członków zarządu przedstawiono następujące zagadnienia:

 1. Organizacja turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22.01.2012 w Płocku,
  – Kol. Wiącek zobowiązał się do pozyskaniem mediów dla w/w turnieju,
  – pozostali członkowie zarządu zobowiązali się do pomocy w organizacji i w trakcie trwania turnieju
  – członkowi zarządu zobowiązali się do wykorzystania doświadczeń w organizacji w/w turnieju do organizacji potencjalnego Grand Prix Polski w trakcie trwania kadencji
  – koncepcja turnieju brydżowego dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja turniejów lokalnych
  – przyjęto zasady punktacji długofalowych jak w latach ubiegłych tzn. punktacja wiosenna i jesienna punktowana 1 punkt za parę oraz dodatkowo 3,2,1 za pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 3. Promocja brydża w środowisku lokalnym w celu pozyskania nowych
  członków szczególnie lokalnej młodzieży
  – kol. Maszenda zaproponował kontakt z portalem internetowym Plocman, rozpropagowanie działalności OZBS w lokalnej prasie, transmisja internetowa z turnieju o Puchar Prezydenta oraz umieszczenie krótkiego filmu w Multimedia Płock.
  – umieszczenie spisu książek z biblioteki brydżowej na stronie internetowej – szersze propagowanie korzystania z istniejących zasobów.
 4. Organizacja ligi okręgowej w Bielsku
  – podjęto zobowiązanie do rozmów z Gokiem Bielsk w celu utrzymania lokalizacji rozgrywek oraz zastosowaniem stołów z zasłonami wzorem lat ubiegłych i transmitowanych przez internet na kartach powielonych z punktacją „butlera”
 5. Zakup sprzętu
  – prezes zaproponował zakup programu oraz projektora-ekranu do transmisji turniejów lokalnych w celu uatrakcyjnienia turniejów
  – oraz twardego dysku do archiwizacji danych z lat ubiegłych,
 6. Opłaty w turniejach lokalnych
  – W związku że wpisowe do turniejów lokalnych jest od 10 lat niezmienne prezes zaproponował zmianę wpisowego. Ponieważ pominięto ten temat na Walnym Zebraniu Zarząd podjął decyzję o przegłosowaniu podwyżki na 3 kolejnych turniejach
  – Ponieważ przygotowanie, liczenie i umieszczanie turniejów na stronie internetowej jest bardziej pracochłonne prezes zaproponował ażeby podnieść opłatę sędziowską do 20 %
 7. Sprawozdania z zebrań członków będą zamieszczane na stronie internetowej OZBS Płock.
 8. Ustalono datę następnego spotkania na orientacyjny termin 15.04.2012

Podpisy obecnych członków OZBS PŁOCK

Walne Zebranie Delegatów OZBS Płock 17.12.2011 r.

W sobotę siedemnastego grudnia 2011 roku o godzinie 17.00 w budynku MSM przy ulicy Gierzyńskiego 17 w Płocku odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Płocku.

Porządek obrad był następujący:

 1. Wystąpienie sprawozdawcze ustępującego Zarządu
 2. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór prezesa na nową kadencję.
 4. Wybory członków Zarządu nowej kadencji.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i wolne wnioski

Ad. 1

W pierwszej kolejności zabrał głos ustępujący prezes Kazimierz Falkowski W swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu zarządowi za współpracę i przedstawił wszystkie swoje wysiłki stanowiące obietnicę wyborczą upływającej kadencji, zakupu nowoczesnego sprzętu elektronicznego do prowadzenia turniejów, zmierzającego do rozwoju Okręgu i podniesienia atrakcyjności naszych zawodów, zakończonych na nasze potrzeby powodzeniem Podkreślił trudności w zdobywaniu środków finansowych ze źródeł publicznych. Podkreślił że wszystkie zakupy możliwe były dzięki sponsorom Płockich firm oraz wpłatom 1% podatku dzięki staraniom o podatników wszystkich członków naszego stowarzyszenia oraz ich wpłatom na konto WZBS na rzecz OZBS Płock. Zakupił również program komputerowy do prowadzenia meczy z bezpośrednią transmisją w internecie, wzorem najważniejszych zawodów w Polsce i taki też system zastosował do rozgrywek naszej Płockiej ligi okręgowej. Przekazał też że czyni starania zakupu i przystosowanie do naszych potrzeb oprogramowania komputerowego, pozwalającego prowadzić nasze turnieje z pełną dokumentacją on-line.

Po wystąpieniu prezesa ustępujący skarbnik Andrzej Jaroński szczegółowo i starannie przedstawił stan finansów Okręgu na przestrzeni ostatnich czterech lat. Rok po roku opisywał wpływy, wydatki i saldo konta organizacji. Jego sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Komisję Rewizyjną. Następnie ustępujący sekretarz Adam Amrozy krótko przedstawił najważniejsze sukcesy sportowe odnoszone przez płockich graczy w różnego typu zawodach: międzynarodowych i krajowych, turniejach par, teamów, indywidualnych jak również w zawodach ligowych różnych szczebli Drużynowych Mistrzostw Polski.

Ad. 2

Po tych wystąpieniach przystąpiono do wyboru Zarządu nowej kadencji. Do Komisji Skrutacyjnej zostały zaproponowane z sali 3 kandydatury

 • Adam Amrozy
 • Ryszard Gala
 • Tomasz Wiśniewski

Wszyscy się zgodzili i przewodniczącym został wybrany Ryszard Gala. Na wstępie komisja stwierdziła na 65 członków obecnych 34, co stanowi że zebranie jest prawomocne, wobec czego przystąpiono do wyborów prezesa

Ad. 3

Maciej Wiącek wyrażając swoją pozytywną opinię o dotychczasowej pracy prezesa zaproponował aby na nową kadencję pozostał Kazimierz Falkowski. Taką samą opinię wyraził Bolesław Krzewski i zaproponował głosowanie jawne na co wszyscy wyrazili zgodę. W odpowiedzi na tę propozycję ustępujący prezes, w krótkim wystąpieniu, zgodził się kandydować i kontynuować swoją pracę dla dobra Okręgu. Podczas głosowania otrzymał 33 głosy przy 1 wstrzymującym się.
Prezesem na nową kadencję został wybrany ponownie Kazimierz Falkowski

Ad. 4

Po wyborze prezesa przystąpiono do zgłaszania kandydatur w wyborach na członków zarządu nowej kadencji. Prezes Kazimierz Falkowski wyjaśnił że członków Zarządu czeka społeczna i ciężka praca niejednokrotnie bez okazania wdzięczności i należy się zastanowić nad propozycją kandydowania. Ponadto zaapelował że bardzo potrzebna do zarządu jest osoba znająca się na pracy informatycznej w związku z edycją strony internetowej związku. Wobec powyższego Wiesław Skupiński zaproponował Jerzego Maszendę, który zgodził się kandydować. Następnie Leszek Łuniewski zaproponował, aby kandydował także Tomasz Urbański, który odznacza się wiedzą ekonomiczną, Tomasz Urbański również wyraził zgodę. Zaproponowany na kandydowanie Leszek Łuniewski nie wyraził zgody, którego kandydaturę zaproponował Grzegorz Górecki jako zawodnika o wielkiej klasie sportowej. Następnie Leszek Dzieńkowski zaproponował, aby kandydował Jerzy Manecki, który zawsze deklaruje chęć pracy dla Okręgu, Jerzy Manecki zgodził się kandydować. Jarosław Szczygieł zaproponował kandydaturę Leszka Pęcherzewskiego, ale ten odmówił deklarując jednocześnie pomoc w miarę własnych możliwości dla Okręgu. Anna Gontarek zaproponowała, aby kandydowała Jolanta Wiśniewska, która wyraziła zgodę Osobę Macieja Wiącka jako kandydata do zarządu zaproponował Jerzy Manecki. Maciej Wiącek zgodził się kandydować. Krzysztof Fleming zaproponował, aby kandydatem został wspierający naszą ekstraklasową drużynę Jarosław Szczygieł, ale ten odmówił. Odmówiły też osoby, które jako kandydatów zaproponował Jarosław Szczygieł, czyli Mariusz Nowak i Anna Gontarek.

Ostatecznie na liście kandydatów zostało 5 osób, wymienionych w kolejności zgłoszenia: Jerzy Maszenda, Tomasz Urbański, Jerzy Manecki, Jolanta Wiśniewska i Maciej Wiącek. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna rozdała przygotowane kartki z nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej i przystąpiono do głosowania. Uzgodniono że w skład zarządu oprócz prezesa wejdą 4 osoby. Wobec czego należy na kartce do głosowania skreślić 1 osobę, czyli odpadnie jedna osoba z najmniejszą ilością głosów.

Ad. 5

W trakcie obliczania głosów kandydatów, przystąpiono do wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Zaproponowani z Sali kandydaci wyrazili zgodę wobec powyższego Komisja Rewizyjna została zaakceptowana poprzez jednogłośne głosowanie w niżej wymienionym składzie:

 • Bolesław Krzewski
 • Leszek Łuniewski
 • Andrzej Zakrocki.

Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła osoby kandydujące do zarządu. Nowymi członkami Zarządu wybrani zostali:

 • Jerzy Maszenda,
 • Tomasz Urbański
 • Maciej Wiącek
 • Jolanta Wiśniewska.

Ad. 6

Po oficjalnych wyborach przystąpiono do dyskusji i wolnych wniosków. W pierwszej kolejności o głos poprosił Jerzy Manecki. W swoim wystąpieniu podniósł problem, który już wiele razy był tematem dyskusji – problem niegrającego sędziego. Po raz kolejny zadeklarował, że chętnie by prowadził jeden turniej lokalny w miesiącu.

Po wystąpieniu Jerzego Maneckiego o głos poprosił Grzegorz Górecki. Podziękował prezesowi Kazimierzowi Falkowskiemu za wsparcie udzielone brydżystom w Sierpcu. Ocenił, że efekty pracy zarządu mogłyby być lepsze gdyby prezes miał większe wsparcie ze strony zarządu.

Następnie o głos poprosiła pani Anna Gontarek reprezentująca środowisko brydżystów rozgrywających swoje zawody w Domu Technika. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawiła trudności i osiągnięcia w organizowaniu turniejów dla licznej grupy tamtejszych graczy. Dwoma najważniejszymi tematami przewijającymi się w dyskusji, jaka odbyła się po wyborach były uatrakcyjnienie lokalnych i organizacja nowych dużych turniejów oraz szkolenie młodzieży.

Tomasz Urbański zaproponował usilne starania o prawo organizacji jednego z turniejów cyklu Grand Prix Polski, byłoby to podwójnie korzystne dla Okręgu, podniosłoby to prestiż jak również dodałoby środków do budżetu. Bolesław Krzewski przedstawił pomysł nieobecnego Adama Cybulskiego, aby uhonorować Albina Małkiewicza i organizować Memoriał jego imienia. Za dobry pomysł uznano też staranie się o prawo do organizacji jeszcze jednego turnieju Grand Prix Mazowsza w Płocku. Kazimierz Falkowski zaproponował od czasu do czasu organizować łączony turniej z graczami z Domu Technika w dwóch pięciostolikowych sektorach, zaapelował też o większą frekwencję podczas turniejów rozgrywanych w Niegłosach.

Szkolenie młodzieży jest najtrudniejszym zadaniem, z jakim przyjdzie się mierzyć nowemu Zarządowi. Nie licząc dzieci, których zarażają brydżową pasją ich rodzice oraz sekcji brydżowej z Wymysłowa spod Sochaczewa w drużynach Okręgu występuje tylko 3 juniorów i 1 młodzik. Na trudności w szkoleniu młodzieży wskazywał Kazimierz Falkowski. Młodych nawet nie jest trudno namówić do udziału w szkółce, ale zapału starcza zwykle na kilka pierwszych lekcji. Później, gdy nowi adepci uświadamiają sobie, że nauka gry wymaga cierpliwości i wysiłku rezygnują ze szkolenia. Pani Anna Gontarek zaproponowała, że być może lepszym pomysłem niż organizowanie zajęć w roku szkolnym, które dodatkowo obciążają ucznia, byłoby szkolenie w czasie wakacji, jednak okres letni jest pełen innych atrakcji i w tym czasie namawianie do nauki gry mogłoby się nie spotkać z pozytywnym odzewem. Jerzy Manecki podjął próby szkolenia młodzieży w LO im Stanisława Małachowskiego bez powodzenia. Grzegorz Górecki, który posiada duże doświadczenie jako instruktor brydża także potwierdził trudności w szkoleniu młodzieży. Szkółka, jaką prowadził w Bielsku Jacek Iwański też nie rozwinęła się, tak jak można było się tego spodziewać. Ze swojej strony Prezes zadeklarował pełne pomoc sprzętową dla drużyny z Wymysłowa. Na tym zebranie zakończono. Zarząd uzgodnił że podział funkcji zostanie uzgodniony na pierwszym posiedzeniu roboczym.

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
powołanej na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków OZBS Płock w dniu 17.12.2011 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:
Adam Amrozy
Ryszard Gala
Tomasz Wiśniewski
dokonała wyboru przewodniczącego w osobie Ryszarda Gali.

W pierwszej kolejności komisja stwierdziła, iż na 65 członków płockiego OZBS jest obecnych 34 członków, co stanowi, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest prawomocne i może podejmować wszelkie uchwały oraz dokonywać wyboru władz płockiego OZBS. Przeprowadzono nabór kandydatów do zarządu OZBS.

Do zarządu OZBS zgłoszono kandydatów w następującej kolejności: M. Wiącek, T. Urbański, J. Manecki, J. Wiśniewska, J. Maszenda. Zgromadzenie jednogłośnie przegłosowało wybór czterech członków zarządu. Komisja skrutacyjna rozdała 34 karty do głosowania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów. ułożonymi w kolejności alfabetycznej.

Komisja skrutacyjna odebrała od zebranych 34 karty do głosowania a następnie stwierdziła, że jeden z głosów jest nieważny (czysta karta). Policzone przez komisję głosy oddane na poszczególnych kandydatów:

 • Jerzy Manecki             14
 • Jerzy Maszenda            33
 • Tomasz Urbański          26
 • Maciej Wiącek             29
 • Jolanta Wiśniewska        26

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania Zarząd OZBS w Płocku stanowią:

 • Jerzy Maszenda
 • Tomasz Urbański
 • Maciej Wiącek
 • Jolanta Wiśniewska

Na tym komisja skrutacyjna swoją działalność na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym płockiego OZBS – zakończyła.

PODPISY KOMISJIGo to Top